Prezident İlham ?liyev Bakı Oksford m?kt?binin yeni binasının açılışında iştirak edib
Noyabrın 25-d? Az?rbaycan Respublikasının Prezidenti İlham ?liyev Bakı Oksford m?kt?binin yeni binasının açılışında iştirak edib.
Tarih: 26.11.2014 08:23:42/ 2070okunma / 0yorum

Prezident İlham ?liyev Bakı Oksford m?kt?binin yeni binasının açılışında iştirak edib

Noyabrın 25-d? Az?rbaycan Respublikasının Prezidenti İlham ?liyev Bakı Oksford m?kt?binin yeni binasının açılışında iştirak edib.

Z?ngin t?bii ehtiyatları il? dünyanın diqq?tind? olan Az?rbaycan bu s?rv?tl?rd?n s?m?r?li istifad? etm?kl? insan kapitalının daha da inkişaf etdirilm?sini başlıca amil seçib. Prezident İlham ?liyevin t?hsilin inkişafına göst?rdiyi diqq?t v? qayğı t?sdiql?yir ki, bu mühüm amil dövl?t siyas?tinin ?sas prinsipl?rini t?şkil edir. Son ill?rd? dövl?timizin başçısının ölk?d? m?kt?bl?rin maddi-texniki bazasının möhk?ml?ndirilm?si il? bağlı s?r?ncam v? tapşırıqlarına uyğun olaraq yüzl?rl? m?kt?b binası tikilib v? ya t?mir olunub. Prezidentin s?r?ncam v? tapşırıqlarına uyğun olaraq ümumt?hsil m?kt?bl?rinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları il? t?minatı gücl?ndirilib. Hökum?t ucqar bölg?l?rd? mü?llim çatışmazlığını aradan qaldırmaqla bağlı müvafiq proqram q?bul edib.

Heyd?r ?liyev Fondu da dövl?t s?viyy?sind? h?yata keçiril?n bu f?aliyy?t proqramına güclü d?st?k verib. Fondun “Yenil?ş?n Az?rbaycana yeni m?kt?b” v? “T?hsil? d?st?k” layih?l?ri ç?rçiv?sind? ölk? üzr? yüzl?rl? orta m?kt?b binası tikilib v? bu proses davam etdirilir. Yüks?k ş?raiti, müasir t?lim avadanlığı il? diqq?t ç?k?n bu t?hsil ocaqlarından biri d? Bakı Oksford m?kt?bidir. M?kt?bin yeni binasında t?lim-t?drisin yüks?k s?viyy?d? aparılması üçün h?r cür ş?rait yaradılıb. Bakı Oksford m?kt?bi 1998-ci ild? t?sis olunub. M?kt?bd? h?m milli, h?m d? beyn?lxalq t?hsil standartlarını özünd? ?ks etdir?n müasir proqram h?yata keçirilir.

M?kt?bin t?sisçisi Mehriban M?mm?dova görül?n işl?rl? bağlı dövl?timizin başçısına m?lumat verdi ki, t?hsil ocağının binası ?n müasir t?l?bl?r s?viyy?sind? inşa olunub. Altım?rt?b?li binanın ümumi sah?si 30 min kvadratmetrdir. Bakı Oksford m?kt?binin h?y?tind? t?hsilimizin inkişafında böyük xidm?tl?ri olan ümummilli lider Heyd?r ?liyevin abid?si ucaldılıb.

Prezident İlham ?liyev Bakı Oksford m?kt?binin yeni binasının r?mzi açılışını bildir?n lenti k?sdi.

Dövl?timizin başçısı Bakı Oksford m?kt?bi il? tanış oldu.

M?kt?bin birinci m?rt?b?sind? Heyd?r ?liyev Muzeyi yaradılıb. Muzeyd?ki fotostendl?r, ?yani v?saitl?r ulu önd?r Heyd?r ?liyevin siyasi, dövl?tçilik f?aliyy?tinin öyr?nilm?si v? g?l?c?k n?sill?r? çatdırılmasında mühüm rol oynayır.

Bildirildi ki, m?kt?bd? t?hsil dörd m?rh?l? üzr? keçirilir. “M?kt?b? hazırlıq” m?rh?l?si 4-5 yaşında uşaqlar üçün n?z?rd? tutulub. Bu m?rh?l?d? uşaqlar Az?rbaycan ?lifbasını öyr?nir, ingilis dili v? hesab f?nl?rind?n ilk bilikl?r? yiy?l?nirl?r. Şagirdl?r inc?s?n?t? d? xüsusi maraq göst?rirl?r. Bu baxımdan m?kt?bd? bir neç? “ART studio” f?aliyy?t göst?rir. Burada müxt?lif yaş qruplarından olan şagirdl?r yaradıcılıq potensialını h?yata keçir? bilirl?r. T?hsil ocağında tez-tez inc?s?n?t s?rgil?ri keçirilir v? şagirdl?rin ?l işl?ri nümayiş olunur.

Növb?ti, “İbtidai sinifl?r” m?rh?l?si is? 6-10 yaşında uşaqlar üçün n?z?rd? tutulub v? t?dris Kembric Beyn?lxalq Proqramı üzr? keçirilir. Bu m?rh?l?ni bitirdikd? şagirdl?r “Cambridge Chekpoint Primary” imtahanlarını verirl?r. M?kt?bd? aşağı yaş qrupları üçün kitabxana f?aliyy?t göst?rir. Bütün sinif otaqları, f?nn kabinetl?ri ?n müasir t?l?bl?r s?viyy?sind? qurulub. Şagirdl?rin n?z?ri bilikl?rini laboratoriyalarda t?tbiq etm?l?ri üçün d? z?ruri avadanlıq quraşdırılıb.

Üçüncü m?rh?l? is? “Orta m?kt?b”dir. Bu m?rh?l?d? 11-13 yaşında uşaqlar t?hsil alırlar. Şagirdl?r bu m?rh?l?ni bitirdikd? ingilis dili, riyaziyyat v? t?bi?t f?nl?ri üzr? yenid?n “Cambridge Chekpoint Primary” imtahanları verirl?r.

Şagirdl?rin h?rbi hazırlığının v? v?t?np?rv?rlik ruhunun yüks?ldilm?si m?qs?dil? m?kt?bd? h?rbi hazırlıq sinfi d? yaradılıb. M?kt?bd? yuxarı sinif şagirdl?ri üçün müxt?lif d?rn?kl?r f?aliyy?t göst?rir. Şagirdl?r burada q?dim el s?n?tl?rinin d? sirl?rini öyr?n? bil?c?kl?r.

Prezident İlham ?liyev? m?lumat verildi ki, sonuncu m?rh?l? olan “Tam orta m?kt?b” is? 14-18 yaşında uşaqlar üçün n?z?rd? tutulub. Bu m?rh?l?ni bitirdikd? şagirdl?r m?rk?zl?şdirilmiş

imtahanları ver?rk?n Az?rbaycan Respublikasının tam orta t?hsil haqqında s?n?din? malik olurlar.

 

 

 

M?kt?bd? informatika kabinetl?ri, f?nn laboratoriyaları yaradılıb. Fizika, kimya v? biologiya laboratoriyalarının hamısı müasir t?dris vasit?l?ri il? t?min edilib. Bu t?hsil ocağında h?r cür ş?raiti olan yem?kxana v? müxt?lif t?dbirl?rin keçirilm?si üçün akt zalı qurulub. Bildirildi ki, hazırda m?kt?bd? 550 şagird t?hsil alır. Bunlardan 30 faizi ABŞ, Avstraliya, Böyük Britaniya, F?l?stin, Hollandiya, İordaniya, İtaliya, Kanada, Rusiya, Tailand, Türkiy? v? başqa ölk?l?rd?n olan şagirdl?rdir.

M?kt?bd? şagirdl?rin t?lim v? t?rbiy?si il? 100 mü?llim m?şğul olur. Onların arasında Böyük Britaniya, ABŞ, Kanada, Kolumbiya, İsveç, Rumıniya, Malayziya, C?nubi Afrika Respublikası v? Nigeriyadan olan mü?lliml?r d? var.

Dövl?timizin başçısının g?nc n?slin intellektual v? m?n?vi inkişafının t?min edilm?si, v?t?np?rv?rlik ruhunda t?rbiy? olunması, onların innovativ ideyalarının v? yaradıcı t?ş?bbüsl?rinin reallaşdırılması haqqında verdiyi s?r?ncamlara ?sas?n, h?mçinin Heyd?r ?liyev Fondunun prezidenti Mehriban ?liyevanın t?ş?bbüsü il? h?yata keçiril?n “T?hsil? d?st?k” layih?si ç?rçiv?sind? 2010-cu ilin noyabrında Bakı Oksford m?kt?binin Ş?mkir filialı f?aliyy?t? başlayıb. Hazırda orada 220 şagird t?hsil alır. Filialda Ş?mkirl? yanaşı, G?nc?, G?d?b?y, Tovuz, Qazax v? dig?r ?traf rayonlardan g?l?n şagirdl?r? ?n yüks?k s?viyy?d? t?hsil verilir. 2013-cü ild? is? h?r cür ş?raiti olan “Campus” binası inşa edilib.

Bildirildi ki, Bakı Oksford m?kt?bind? şagird-mü?llim-valideyn interaktiv ş?b?k?si yaradılıb. Bu, valideynl?r? şagirdl?rin davamiyy?ti, müv?ff?qiyy?ti, davranışı, ev tapşırıqları haqda operativ-interaktiv m?lumat ?ld? etm?y? imkan verir. M?kt?bin kitabxanası t?dris planlarında n?z?rd? tutulmuş f?nl?r? dair t?dris-informasiya m?nb?l?ri il? z?nginl?şdirilib. M?kt?b f?aliyy?t? başladığı günd?n bir sıra nailiyy?tl?r ?ld? edib. T?hsild?ki uğurlarına v? yüks?k standartlara gör? Bakı Oksford m?kt?bi Kembric Beyn?lxalq İmtahanlar M?rk?zi statusunu alıb. Bu statusa gör? m?kt?b “Cambridge Checkpoint”, “İGCSE” proqramlarının t?drisi, imtahanların keçirilm?si v? Kembric Beyn?lxalq Sertifikatını t?qdim etm?k hüququnu qazanıb. 2006-cı ild? is? t?hsil ocağı Avropa keyfiyy?t mükafatına layiq görülüb. Hazırda Bakı Oksford m?kt?bi m?zunlarına “İGCSE”, “A-LEVEL” sertifikatı v? Az?rbaycan Milli Sertifikatını verir.

T?hsil ocağının h?y?tind? abadlıq v? quruculuq işl?ri görülüb.

Bakı Oksford m?kt?binin yeni binasının inşası bir daha t?sdiql?yir ki, Az?rbaycan Prezidenti İlham ?liyevin diqq?ti say?sind? t?hsil islahatları uğurla davam edir. Bütün bunlar ilk növb?d?, şagirdl?rin elml?rin sirl?rin? daha d?rind?n yiy?l?nm?l?ri üçün h?rt?r?fli imkanlar açır.

Prezident İlham ?liyev t?hsilin yüks?k s?viyy?d? aparılması üçün tapşırıq v? tövsiy?l?rini verdi.

Materiallardan istifad? ed?rk?n hiperlinkl? istinad olunmalıdır
Kaynak: Gazete Şehir

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Nogay Türkleri Amsterdam´da Buluştu
Nogay Türkleri Amsterdam´da Buluştu
Türkiye´nin çeşitli illeri başta olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde ve Hollanda´da yaşayan Nogay Türklerini temsil eden Hollanda Nogay Vakfı tarafından ‘´Türk-Nogay Tarihi Gençlik Buluşması´´ düzenlendi. Geleneksel Nogay kıyafetli gençler tarafından misafirlere Nogay Böreği ikram edildi.
Sivas´ta ´Kudüs´ tepkisi
Sivas´ta ´Kudüs´ tepkisi
SİVAS´ta faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları, ABD Büyükelçiliği´nin Kudüs´e taşınması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırısına tepki gösterdi.
Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Sivas´ta
Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Sivas´ta
Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Sivas´ta MAKEDONYA Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas´a geldi.
Sivas iHH Arakan´da
Sivas iHH Arakan´da
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas İl Başkanlığı, Arakanlılara gıda yardımında bulundu. Sivas´tan toplanan yardımlarını dağıtmak üzere Sivas İHH başkanı Ahmet Çakmak, Arakan´a gitti.
ABD´de hükümet resmen kapandı
ABD´de hükümet resmen kapandı
ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump´ın başkanlığının ilk yıldönümünde resmi olarak kapandı.
KUDÜS´E EVRENSEL BAKIŞ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
KUDÜS´E EVRENSEL BAKIŞ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
Allah´ın yeryüzündeki ikinci mabedi Mescid-i Aksa´nın bulunduğu Kudüs, Müslümanların ilk kıblegâhı olduğu gibi peygamberler silsilesinin son temsilcisi olan Hazreti Muhammed´in Miracına basamaklık etmiş bir şehirdir.
Macaristan Savunma Bakanı´na Sivas Kangal´ı Hediye Edildi
Macaristan Savunma Bakanı´na Sivas Kangal´ı Hediye Edildi
Türkiye ile Macaristan arasında, Ankara´da üç önemli anlaşma imzalandı.
Türkiye´nin yas ilan etmesi Mısır´da memnuniyetle karşılandı
Türkiye´nin yas ilan etmesi Mısır´da memnuniyetle karşılandı
Mısır´ın Ariş kentindeki Ravda Camisi´ne yönelik terör saldırısı nedeniyle Türkiye´de milli yas ilan edilmesi Mısır´da memnuniyetle karşılandı.
ABD: Türkiye ile yeni bir sayfa açıyoruz
ABD: Türkiye ile yeni bir sayfa açıyoruz
Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence´in TSİ 19.08´da Beyaz Saray´da başlayan görüşmesi sona erdi. Beyaz Saray, Yıldırım-Pence görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada ‘İki ülkenin arasında yeni bir sayfanın açılacağı´ ifade edildi.
AB: Türkiye´ye verdiğimiz 3 milyar avro sözümüz tutacağız
AB: Türkiye´ye verdiğimiz 3 milyar avro sözümüz tutacağız
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşmelerinin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Asıl amaç farkındalık oluşturmak
Asıl amaç farkındalık oluşturmak
“Ümmetçilik anlayışını kazandırmak istiyoruz”
20 Ülkeden 30 Öğrenci Sivas´ı Gezdi.
20 Ülkeden 30 Öğrenci Sivas´ı Gezdi.
Ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde olan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) eğitim alanında da yapmış olduğu çalışma ve yeniliklerle dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor.
Karapapak Türkleri Sivas´ta Buluştu
Karapapak Türkleri Sivas´ta Buluştu
Kafkasya´nın en önemli Türk halklarından biri olan Karapapaklar, Kültür Kurultayı içi Sivas´ta buluştu.
Sivas´tan Bangladeş´teki İdama Tepki
Sivas´tan Bangladeş´teki İdama Tepki
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sivas Şubesi üyeleri, Bangladeş´te Cemaat-i İslami lideri Motiur Rahman Nizami´nin idam edilmesine tepki gösterdi.
Kosova Büyükelçisi Spahiu, Sivas´ta
Kosova Büyükelçisi Spahiu, Sivas´ta
Kosova´nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, çeşitli açılış ve ziyaretlere katılmak üzere Sivas´a geldi.
Sivas, uluslararası kongreye Ev sahipliği yapacak
Sivas, uluslararası kongreye Ev sahipliği yapacak
Uluslararası 17. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Kongresi Sivas´ta gerçekleştirilecek
“Mirasa saygı duyma, Vatanı geliştirme”
“Mirasa saygı duyma, Vatanı geliştirme”
Türkmenistan´ın Bağımsızlığının 25.yıldönümü ve 2016 yılının Türkmenistan´da “Mirasa saygı duyma, Vatanı geliştirme” yılı olarak ilan edilmesi konusuyla ilgili düzenlenen basın bilgilendirme toplantısı özeti
ABD Başkanı Obama: Esed ülkesini paramparça eden korkunç bir diktatör
ABD Başkanı Obama: Esed ülkesini paramparça eden korkunç bir diktatör
ABD Başkanı Obama, “Esed berbat bir lider, ülkesini paramparça eden korkunç bir diktatör. Onun oradan uzaklaştırılması gerektiği bizim pozisyonumuz olmayı sürdürüyor.” dedi.
 Sivil toplum kuruluşlarından ortak manifesto
Sivil toplum kuruluşlarından ortak manifesto
“Yeryüzündeki bütün Müslümanlar kardeşimizdir”
Avrupa´nın ´Kürt´ Göçü Korkusu
Avrupa´nın ´Kürt´ Göçü Korkusu
Avrupa, Türkiye´ye vize muafiyetinin verilmesinin ardından, Güneydoğu´daki çatışmalar kaçan Kürtlerin AB´ye göç dalgası yaratmasından endişe ediyor.
Türkiye´nin Moskova Büyükelçiliğine saldırı
Türkiye´nin Moskova Büyükelçiliğine saldırı
Rusya Savunma Bakanlığının, Su-24 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıklamasından sonra Türkiye´nin Moskova Büyükelçiliği önünde protesto yapan bir grup, binaya saldırdı.
AFAD´dan Bayırbucak Türkmenlerine yardım
AFAD´dan Bayırbucak Türkmenlerine yardım
AFAD, Hatay´ın Yayladağı ilçesinin karşı tarafında bulunan Yamadi Kampı´ndaki Türkmenlere barınma, beslenme, ısıtma, ilaç, giyim ve temizlik gibi 29 türde malzemeden oluşan yardımları ulaştırdı.
´Suriye´de 18 ay içerisinde seçim yapılması konusunda anlaştık´
´Suriye´de 18 ay içerisinde seçim yapılması konusunda anlaştık´
ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye görüşmelerinde, 6 ay içinde geçiş sürecini desteklediklerini ve 18 ay içinde adil bir seçim yapılması konusunda anlaştıklarını söyledi.
Hac´da son 40 yılın ‘acı´ bilançosu
Hac´da son 40 yılın ‘acı´ bilançosu
Mina´da meydana gelen ve 753 kişinin öldüğü, 887 kişinin yaralandığı izdiham, son 40 yılın en büyük ikinci faciası olma özelliği taşıyor.
Sivas`ta Afgan Kadın Polisler Mezuniyet Heyecanı Yaşadı
Sivas`ta Afgan Kadın Polisler Mezuniyet Heyecanı Yaşadı
Sivas`ta Afgan kadın polisler mezuniyet heyecanı yaşadı SİVAS Polis Meslek Yüksekokulu ve Eğitim Merkezi`ndeki 4 aylık eğitim çalışmalarını tamamlayan 190 Afgan kadın polis adayı, düzenlenen törenle komiser yardımcısı olarak mezun oldu.
Mescid-i Aksa tehlike altında
Mescid-i Aksa tehlike altında
Kent Meydanında toplanan bir gurup Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya yapılan alçakça saldırı kınadı. Sloganlar atarak yetkililere seslenen grup, herkesin yüzünü Mekke ve Kudüs’e dönmesi gerektiğini, Mescid-i Aksa davasının sadece Filistin’in davası olmadığını söyledi.
Afgan kadın polisler Sivas’ta eğitim alacak
Afgan kadın polisler Sivas’ta eğitim alacak
Sivas Polis Meslek Yüksekokulu bu kez 200 Afganlı kadın polise eğitim verecek.
HAYRAN KALDILAR
HAYRAN KALDILAR
Program sonrası gazetemize özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce öğretmeni Fatih Kurtoğlu, proje hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:
SETENTA SPORTS HD SPOR YAYINLARINI SES’İN ASTRA 5B UYDUSU ÜZERİNDEN YAPACAK
SETENTA SPORTS HD SPOR YAYINLARINI SES’İN ASTRA 5B UYDUSU ÜZERİNDEN YAPACAK
Dünyanın önde gelen spor yayıncılarından Setenta Sports’un özel TV yayınları, SES’in ASTRA 5B uydusu üstünden bölgeye ulaşacak. İki firma arasında yapılan işbirliği ile La Liga’dan Dünya Kupası’na Formula 1’den Dünya Boks Şampiyonası’na kadar dünyanın en önemli spor olayları bölgenin 13 ülkesinde HD olarak gösterilecek.
IŞİD`in silahlarının çoğu ABD ve Çin yapımı
IŞİD`in silahlarının çoğu ABD ve Çin yapımı
Irak ve Suriye`de terör eylemleri ve katliamlarla korku salan IŞİD örgütünün kullandığı cephanenin yarıya yakınının ABD ve Çin yapımı olduğu belirlendi.

DOLAR
6.2287
EURO
7.3234
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
Sivas
Güneşli
Bugün
24 / 8 °C
Güneşli
Çarşamba
13 / 6 °C
Parçalı bulutlu
Perşembe
15 / 4 °C
Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.

Hz. Muhammed
-Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. -Kadınlar erkeklere oranla 2 kat fazla göz kırpar.(Çok yalan söyledikleri için olmasın) -İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir. -Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır. (Bir rivayete görede gözleri açık hapşırı

İlginç Bilgiler 2
Dolma iç için kullanacağınız pirincinizi mutlaka ılık suda bekletip yumuşatın ve nişastasından arındırmak için birkaç defa sudan geçirin. Böylece içinin sert kalmasını önlersiniz. Dolmamızın daha lezzetli olması için sızma zeytinyağı kullanın.

Dolma - Sarma Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi